Μενού

Συμμόρφωση

με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις τομεακές υποχρεώσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Απόδοση προσοχής και εν γένει θετική συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος.

Εξασφάλιση

βιωσιμότητας της ικανοποίησης των πελατών, προσφέροντας υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του πελάτη στο πλαίσιο των ισχυόντων κανόνων,

Συμμόρφωση

με την Υγεία και Ασφάλεια στις νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις, ώστε να παρασχεθεί ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας, και εναρμόνισή με τα παγκόσμια πρότυπα. Ο Στόχος επιπλέον είναι η πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των ασθενειών.

Εξασφάλιση

της συνοχή των δραστηριοτήτων μας με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης με τη διατήρηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία υπό έλεγχο

Συμμόρφωση

με τις παγκόσμιες επιταγές για μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος (carbon footprint)

Εξασφάλιση

κινήτρων για όλους τους εργαζομένους μας, ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις νέες τάσεις της αγοράς,