Αναφορές Συντήρησης


Ι. Μηνιαία Αναφορά
Περιγράφει όλες τις δραστηριότητες συντήρησης που πραγματοποιούνται στην διάρκεια του μήνα, διευκρινίζοντας αν πρόκειται για προληπτική ή διορθωτική εργασία, την κατάσταση του εξοπλισμού, πιθανές φθορές, ανωμαλίες λειτουργίας, διαβρώσεις, βλάβες, περιγραφή των εργασιών συντήρησης και του προγραμματισμού των εργασιών, καθώς και το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης για τον επόμενο μήνα και πρόβλεψη για τα αναλώσιμα και ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν.

ΙΙ. Ετήσια Αναφορά
Συνοπτική αναφορά δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Τα κύρια τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν και τους τρόπους επίλυσής τους
Τα κύρια θέματα που σχετίζονται με την λειτουργία κάθε εγκατάστασης και εξοπλισμού
Ανάλυση και ανασκόπηση του προγράμματος
Διαπίστωση κρίσιμων θεμάτων λειτουργίας και συντήρησης
Ανάλυση και ανασκόπηση του ετήσιου κόστους λειτουργίας και συντήρησης της ιδιοκτησίας του πελάτη
Προτάσεις για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, την αποδοτικότερη συντήρηση και τη μείωση του κόστους της
Προϋπολογισμός συντήρησης για τον επόμενο χρόνο
Ανάλυση μηνιαίων καταναλώσεων ενέργειας